Referat fra årsmøte 2015

17.06.2015, kl: 20:02.

26. mars ble årsmøte avholdt i Hønefoss Tennisklubb.

Tilstede: Kurt Erik Brinch, Knut Botten Heieren, Tom Berg-Leirvåg, Lars J Bockmann, Terje Valholm, Armando da Silva Pereira, Stein Mørck, Henrik Lund Pedersen, Benedicte Murstad Sollien, Ivar Langeland, Elisabeth Klever, Øivind Mehlum, Regine Fjell Søberg, Rune Schjetlein

 

Styreformann Kurt Erik Brinch ønsket velkommen til styremøte.

Stemmeberettigede ble godkjent, deretter innkallingssaksliste og forretningsorden. Knut B Heieren ble valgt til dirigent, Rune Schjetlein til referent. Regine Fjell Søberg og Stein Mørck ble valgt til å underskrive protokollen.

 

ÅRSBERETNINGEN

fra  03.03.2014 til 26.03.2015 ble referert av Knut B. Heieren.

Denne kan hentes frem for gjennomlesning fra hjemmesiden til Hønefoss TK. 

Det ble bemerket at et beløp på kr 10.000 som det ble gitt muntlig tilsagn om fra Rune Edvardsen AS, som en gest etter bruk av feil takplater I forhold til avtale ved takrehabilitering, aldri har blitt overført klubben.

 

Det ble anført at vinner av juleturnering 27 og 28 desember ble Stein Mørk I single, Henrik Lund Pedersen og Kurt Brinch I doubleklassen.

 

Det ble videre orientert om at klubben får en ny storspiller, gjennom overgangen til Carl Wilhelm Haraldsen fra Snarøya TK til Hønefoss TK 01.05.2015.

 

Det ble etterspurt fra Elisabeth Klever en strategi for hva vi gjør for gode spillere I klubben, tilrettelegging, promotering av klubben, etc. Man kom tilbake til dette i virksomhets planen for 2015.

 

Det ble også gitt honnør til Stein Mørks heroiske innsats på toppen av heisen for å skifte lyspærer I taket på tennishallen. Jeg mener det ble gitt applaus for dette.

 

Årsberetningen ble godkjent av et samstemmig styremøte.

 

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2015

Som punkter i virksomhetsplanen for 2015 er nevnt:

Virksomhetsplanen ble godkjent

 

ÅRSREGNSKAP 2014 ble presentert av Tom Berg-Leirvåg

Klubben hadde I 2014 et overskudd på kr 221.941.  Inntekter på 585.326, utgifter 345.299. Driftsresultatet var på kr 240.027.  Saldo pr 31.12.2014 var på 226.180. Gjeld pr samme dato var på 1.683.461.

Budsjerterte inntekter for 2015 var kr 516.000. Enkelte mente dette var for lavt/passivt, det ble imidlertid poengtert at MVA kompensasjon kom til å bli lavere I 2015.

Årsmøtet anbefalte regnskapet, som videre skulle sendes revisor for godkjenning.

VIDERE PUNKTER PÅ SAKSLISTEN

Medlemskontingenten står uendret. Styret har myndighet til å endre denne.

 

Det ble gitt blomster til avtroppende leder Kurt E Brinch og styremedlem Benedicte Murstad Sollien